Magdalena Podolska, student
Academy of Fine Arts in Kraków
prev
Magdalena Podolska, student
Academy of Fine Arts in Kraków